Καλύπτω μέχρι σήμερα (1η/1/2016) με τους συνεργάτες μου τις ακόλουθες γλώσσες :

- Ελληνική <==> Αραβική : 0,16 / λέξη

- Ελληνική  <==> Αγγλική : 0,16 / λέξη

- Ελληνική <==> Ιταλική : 0,16 / λέξη

- Γαλλική  <==> Αραβική : 0,16 / λέξη

- Ισπανική  <==> Αραβική : 0,16 / λέξη

Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για μεταφράσεις παραδοτέες κατόπιν 10ήμερου, από την ημερομηνία παραλαβής τους, καθόσον Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δεν θεωρούνται εργάσιμες ημέρες, για την μετάφραση, όπως η Τρίτη κι η Τετάρτη δε θεωρούνται εργάσιμες μέρες για την παραλαβή και την παράδοση εγγράφων, επιπλέον εξαιρούνται ως μη εργάσιμες κι ετήσιες θρησκευτικές, κι εθνικές αργίες Ελλάδας κι Αιγύπτου.

Αν ο πελάτης επιθυμεί να παραλάβει την μετάφραση κατόπιν 5ήμερου, από την παράδοσή της, χωρίς να συνυπολογίζεται η ημέρα παράδοσης, τότε διπλασιάζεται αυτόματα η χρέωση για αριθμό σελίδων μέχρι των ΔΕΚΑ  Α4 (ως Α4 σελίδα υπολογίζονται κάθε 225 λέξεις, ή λιγότερο αν δεν συμπληρώνουν σελίδα). Αριθμός άνω των ΔΕΚΑ Α4 δεν υπάγεται σ' αυτή την διαρρύθμιση λόγω χρονικών περιθωρίων.

Αν ο πελάτης επιθυμεί να παραλάβει την μετάφραση 72 ώρες από την παράδοσή της, χωρίς να συνυπολογίζεται η ημέρα παράδοσης, τότε τριπλασιάζεται αυτόματα η χρέωση για αριθμό σελίδων μέχρι των ΠΕΝΤΕ  Α4 ( ως Α4 σελίδα υπολογίζονται κάθε 225 λέξεις, ή λιγότερο αν δεν συμπληρώνουν σελίδα). Αριθμός άνω των ΠΕΝΤΕ Α4 δεν υπάγεται σ' αυτή την διαρρύθμιση λόγω χρονικών περιθωρίων.

Οι μεταφράσεις προεξοφλούνται, δηλαδή προκαταβάλλεται ολόκληρο το τίμημά τους πριν την εκπόνησή τους!

Αν τα αναγραφόμενα ονόματα, έχουν μεταφραστεί προηγουμένως στην Ελληνική, τότε καλείται ο πελάτης να υποβάλει αντίγραφο ης προηγούμενης μετάφρασης, για την ακριβή συμβαδίζουσα ορθογραφία τους και στη  νέα μετάφραση. Αν μεταφράζονται για πρώτη φορά τότε αρκεί αντίγραφο Διαβατηρίου ή άλλου ξενόγλωσσου εγγράφου για την εξακρίβωση της Λατινικής ορθογραφία τους.

Ελαστικής αντιμετώπισης χαίρουν πελάτες άνω της πενταετίας!

Αν τα προσκομισθέντα έγγραφα παρουσιάζουν αλλοιώσεις, ο μεταφραστής δικαιούται να τα επιστρέψει, καθώς και το καταβληθέν ποσό, αφαιρώντας 10%, έναντι της απασχόλησής του με έγγραφα αμφίβολης γνησιότητας!

Εμβάσματα  :

 Mikhaly George  Mikhaly  Solomonidis

 A/C in : 10000 5999957 4100800327,    A/C in US $ :  10000 9087642 4100302092,    A/C in  EGP :  100010 366245 4102008739

 CIB, Bibliotheca Alexandrina Branch, Alexandria, Egypt,  SWIFT : CIBEEGCX041

or at NATIONAL BANK OF EGYPT -  UNIVERSITY OF ALEXANDRIA BRANCH - ALEXANDRIA - EGYPT

IBAN:  2 07 00000 36 20 13 34 872 - A/C in EGP  -  SWIFT CODE:  NBEGEGCX207

 

Το αποδεικτικό του Εμβάσματος σαρώνεται (scan) και μου αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για εντοπισμό κι εξακρίβωση, έχοντας υπόψη ότι τα συνοδευτικά έξοδα κι οι προμήθειες επιβαρύνουν αποκλειστικά τους πελάτες.

Οι παραπάνω τιμές ισχύουν γενικά για κάθε συνεργασία και ειδικά με Εκδοτικούς Οίκους και Διεθνείς Οργανισμούς,  ενώ ταυτόχρονα λόγω και της τοπικής δραστηριοποίησής μας στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου, καλύπτουμε και τους ακόλουθους τύπους εγγράφων, με τις ακόλουθες ειδικές τιμές προεξόφλησης, για τα Εγγεγραμμένα Μέλη της ΕΚΑ, ΕΚΚ και τους υπαγόμενους στην Κυπριακή Πρεσβεία Καΐρου.

Σημειώνω, ότι το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Κάΐρο, δεν επικυρώνει μεταφράσεις Αναγνωρισμένων Αλεξανδρινών Μεταφραστών, επικαλούμενο την Γεωγραφική Αρμοδιότητα, αν και δε σημειώθηκε  ίδια αντιμετώπιση, από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια, αναφορικά με μεταφράσεις, που εκπονούνται από Καϊρινούς Μεταφραστές, έστω και μη Αναγνωρισμένους !!! 

Οι ακόλουθες τιμές ισχύουν απ' την 1η Ιανουαρίου  2016, για άνω τον 5 τυποποιημένων εγγράφων, κατόπιν των αυξήσεων κι απανωτών ανατιμήσεων, που επιβάλει η Αιγυπτιακή Κυβέρνηση σε περισσότερα από 75 διαφορετικά προϊόντα:

 ΛΙΡΕΣ  ΑΙΓΥΠΤΟΥ / ΣΕΛΙΔΑ

ΤΥΠΟΙ    ΕΓΓΡΑΦΩΝ

100

Διαβατηρίου, ή Ταυτότητας Αποδεικτικά

150

Γέννησης, Βάπτισης, Γάμου, Διαζυγίου, Εργασίας, Πείρας, Θανάτου, Ελευθερογαμίας, Ποινικού Μητρώου Πιστοποιητικά

150

Διοικητικών Υπηρεσιών, Οργανισμών, Φορέων, Τραπεζών, Εθνικό Δίπλωμα Οδήγησης Βεβαιώσεις

150

Παραμονής, Γάμου, Εθνικής Κυκλοφορίας, Εργασίας, Αλιείας, Οπλοφορίας Άδεια

200

Συμβόλαιο Γάμου, Μαρτυρία Διαζυγίου, Διαζευκτήριο, Μαρτυρία Εξισλαμισμού, Οικογενειακό Μητρώο Οικογενειακό Δίκαιο

200

Επιτροπών, Αστυνομικών Τμημάτων, Διοικητικών Συμβουλίων, Συνεδρίων Πρακτικά

200

Αποδείξεις, Τιμολόγια, Φορολογικό Μητρώο, Βεβαίωση Παροχής Υπηρεσιών Εμπορικά Κείμενα

200

Ανακοίνωση, Αγγελία, Ανεπίσημη Κοινοποίηση Δημοσίευμα

200

Διεθνούς Κυκλοφορίας (Δίπλωμα Διεθνούς Κυκλοφορίας) Άδεια

200

Αφιξαναχωρήσεων, Στρατολογικά Μετακίνησης

200

Πορίσματα, Εκθέσεις, Διαγνώσεις, Γνωματεύσεις, Συστάσεις Ιατρικά Κείμενα

200

Βεβαιώσεις, Πιστοποιητικά, Πτυχία, Διπλώματα, Αναλυτική Βαθμολογία, Οδηγοί Σπουδών Αποδεικτικά Σπουδών

200

Προσωπική, Ιδιωτική, Εθιμοτυπικές, Επίσημη, Συστατικές Επιστολές, Βιογραφικό Σημείωμα Αλληλογραφία

200

Εμπορικό Μητρώο, Φορολογική Δήλωση, Τραπεζιτικά Κείμενα, Πίνακες Οικονομικών Χρήσεων Οικονομικά Κείμενα

300

Ιδρυτικά Συμβόλαια, Αγοραπωλησίες, Πληρεξούσια, Εξουσιοδοτήσεις, Δικαστικά Πρακτικά, Διαθήκες, Καταστατικά, Πειθαρχικές Αποφάσεις, Ρυθμιστικές Διατάξεις, Νομικά Κείμενα

300

Εφημερίδες: Κυβερνητικές - Ιδιωτικές, Περιοδικά, Φυλλάδια, Ένθετα, Διαφημιστικά, Ενημερωτικά Έντυπα

300

Έρευνες, μελέτες, Έγγραφα Ορολογίας: Επιστημονικής, Ιατρικής, Οικονομικής, Τεχνικής Επιστημονικά Κείμενα

300

Προπτυχιακές, Πτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές Διατριβές

300

Πολιτικών Δράσεων, Επίσημης Ενημέρωσης, Εκθέσεις Οργανισμών Εγχειρίδια

300

Κείμενα, Ποιήματα, Τραγούδια, Ρητά, Παροιμίες, Αφηγήματα, Θρησκευτικά Έργα

Λογοτεχνικά

500

εντός έδρας (Αλεξάνδρεια με πλήρη μεταφορική κάλυψη του ενδιαφερόμενου) /ώρα

Εσωτερική Διερμηνεία

5000

εκτός έδρας (εντός Αιγύπτου με πλήρη στεγαστική, επισιτιστική, και  μεταφορική  κάλυψη του ενδιαφερόμενου από και προς την αφετηρία) / μέρα με μέγιστη 8ωρη απασχόληση / μέρα και με προκαταβολή 50% του τελικού συνόλου κατά τη σύναψη της συμφωνίας. Εξωτερική Διερμηνεία

5

Ηλεκτρονικό Μήνυμα

Αντίγραφα

10

Ψηφιακός δίσκος ( CD 700 MB )

15

Ψηφιακός δίσκος (  DVD 4.7 GB)

20

Έντυπη Σελίδα

30

Τηλεομοιοτυπία / λεπτό , ή σελίδα

100

Δακτυλογράφηση Σελίδας, Εκτύπωση κι Εικονική Ψηφιοποίηση

Σελίδα (Α4) θεωρείται κείμενο λιγότερο, ή μέχρι 225 λέξεις. Σε περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος καταθέσει ηλεκτρονική μορφή κειμένου, τότε εφαρμόζεται ηλεκτρονική καταμέτρηση με αναλογία  0,16 /λέξη.

- Μεταφράσεις για κείμενα άνω των 50 σελίδων, ή Φορέων, Οργανώσεων, Οργανισμών, Εκδοτικών Οίκων υπάγονται στην κλάση των 0,13 /λέξη  βάσει της ηλεκτρονικής καταμέτρησης που θα ανακύψει.

-  Οι παραπάνω τιμές δεν είναι διαπραγματεύσιμες.

- Για μεταφράσεις άνω των 50 σελίδων φερέγγυων  Εκδοτικών Οίκων προκαταβάλλεται το ήμισυ,  ενώ  το εναπομείναν ήμισυ καταβάλλεται κατά την παράδοσή της (σε έντυπη & ηλεκτρονική μορφή). Εντός 10ήμερου από την λήψη της μετάφρασης, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιδιώξει ΜΙΑ μόνο επαφή (προτιμάται πάντοτε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), κατά την οποία δικαιούται να ζητήσει τις τροποποιήσεις, που θεωρεί αναγκαίες για την εξομάλυνση του κειμένου του, αφού τις συζητήσει επαρκώς με τον μεταφραστή . Εντός της εβδομάδας, που θα ακολουθήσει το 10ήμερο ο μεταφραστής υποχρεούται να προβεί στις τροποποιήσεις, που συμφωνήθηκαν και να παραδώσει το τελικό κείμενο στον πελάτη χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση, ή όχληση.

 Επικοινωνία :

Κατεπείγουσα  Επαφή : Κυριακή Πέμπτη : 10:30  16:30     Tηλ. : 00 2 03 4839999 #1371

                                          E-mail : mikhaly.solomonidis@bibalex.org 

Κανονική Επαφή :

                                 mike_solomonidis@yahoo.gr  &   mike_solomonidis@hotmail.com     (για τελικά μεγέθη  και συνημμένα  2 - 10 MB)

 Μεγαλύτεροι φάκελοι (συνημμένα) λαμβάνονται μέσω ειδικού FTP, το οποίο ορίζω κατά περίπτωση, στον Ιστόχωρό μου "solomonidis.net" για τη σχετική λήψη.

                                   Κινητά  : (00 2) 0122 77 53 873,    0122 219 15 18   -   Τηλεομοιοτυπικό : Προσωρινή Αναστολή (Att. M. Solomonidis)                

Ταχυδρομικά :

Mr. Mikhaly  Solomonidis

Chairman of the Greek Community " Asia Minor",

7, Elmahrouqy St., Latin Quarter, P.C. : 21521,  Alexandria, Egypt

or Residence address: 87, Youssef Fahmy Othman St. (ex. Helioupolis), P.C. : 21321, Ibrahimia, Alexandria, Egypt

 URL : www.solomonidis.net 

 Σειρά προτίμησης του μέσου επικοινωνίας :

 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο,  Τηλεομοιοτυπικό,   Σύντομα Μηνύματα Κινητής Τηλεφωνίας,  Κινητό,  Σταθερό,  Συστημένο Ταχυδρομείο.

Επιπρόσθετα από τον Μάρτιο του 2014 λόγω αύξησης της ανάγκης Ελλαδικής κι Αιγυπτιακής διαμεσολάβησης για νομικά θέματα, εγκαινίασα την Υπηρεσία Διαμεσολάβησης για την Εξεύρεση Ελλήνων κι Αιγυπτίων Δικηγόρων κι Ορκωτών Λογιστών, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν με Ειδικά Πληρεξούσια την Αποπεράτωση υποθέσεων των πελατών, που ζητούν την διαμεσολάβησή μου για την επίλυση των εκκρεμοτήτων τους.

Η διαμεσόλάβηση, παρακολούθηση κι ενημέρωσή μου, μέσω μηνυμάτων Η/Τ, ή τρίλεπτων τηλεφωνικών συνδιαλέξεων , θα χρεώνεται ως εξής:

100  προκαταβολή για απόδειξη έμπρακτου ενδιαφέροντος, κι εξεύρεση διαθέσιμου Δικηγόρου, ή Ορκωτού Λογιστή,  απ' το Δίκτυο με τ' οποίο συνεργάζομαι.

10% επί του εκάστοτε συνολικού ποσού, που θα καθορίζει ο Δικηγόρος, και  που θα εισπράξει τουλάχιστον μέρος του προκαταβολικά, για ν' αναλάβει την υπόθεση, έναντι της παρακολούθησης του θέματος και της ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων.

35 γ ια κάθε επαφή, στην οποία θ' αναφέρεται περιληπτικά στον πελάτη η περιοδική εξέλιξη του θέματός του.

55 για σύνταξη τριμηνιαίας Έκθεσης κι αποστολή της με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον ενδιαφερόμενο.

2,5% απ' τη συνολική αξία πώλησης ακινήτων, ή της δοσοληψίας (αν δεν πρόκειται γι' ακίνητο), όπως προβλέπεται απ' το Αιγυπτιακό Δίκαιο, τ' οποίο θα εισπράττεται απ' το μερίδιο του ενδιαφερόμενου, ως νόμιμη αξία διαμεσολάβησης στην εξεύρεση αγοραστή, ή συνέταιρου, και στην προώθηση της δοσοληψίας χωρίς δυσάρεστες εξελίξεις μέχρι την αποπεράτωσή της!

 

RELIABLE GREEK LAWYERS                                                                  RELIABLE EGYPTIAN LAWYERS